VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVACÍ WORKSHOPY

společnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o.,

se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2, zastoupená Ing. Jakubem Stupkou, jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, IČO: 027 62 943

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE
  ECOMAIL.CZ, s.r.o.,
  sídlo: Na Zderaze 1275/15, Praha 2, 120 00
  společnost zapsaná v obchodním rejstříku v oddílu C, vložka 223183, vedená u Městského soudu v Praze,
  IČO: 02762943,
  Webové stránky: https://www.ecomail.cz/
  E-mail: support@ecomail.cz
 2. OBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), platné od 13. 8. 2021, upravují podmínky účasti na Školení e-mail marketingu a Ecomailu, které organizuje společnost ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 027 62 943, se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2, zastoupená Ing. Jakubem Stupkou, jednatelem, vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 223183 (dále jen „Provozovatel“). VOP jsou dostupné na webových stránkách https://www.ecomail.cz/ a účastník na konci procesu přihlášení na školení, konkrétně před platbou za školení, potvrzuje, že se seznámil s VOP a výslovně s nimi souhlasí v jejich znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení.
  2. Provozovatel organizuje Školení e-mail marketingu a Ecomailu (dále jen „Školení“) za účelem zlepšení znalostí a praktických dovedností svých klientů případně registrovaných potenciálních klientů v této oblasti (dále jen „Účastník“).
  3. Školení nejsou primárně určeny spotřebitelům, pokud je Účastník zároveň spotřebitel, je o tom povinen Provozovatele informovat. Účastník, který je zároveň spotřebitelem, je v těchto VOP označen výslovně jako spotřebitel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
  4. Školení jsou vedena ve formě Celodenních školení či Individuálních školení. Celodenní školení jsou předem hlášená na webu a na sociálních sítích a je možné se na ně přihlásit až do naplnění jejich kapacity (dále jen „Celodenní školení”). Individuální školení je možné objednat kdykoliv v průběhu roku, jsou pořádána online nebo offline a je možné se individuálně domluvit na počtu Účastníků (dále jen „Individuální školení”).
 3. PŘIHLÁŠKA 5. Na Provozovatelem pořádané Školení je možné se přihlásit pouze písemně, a to vyplněním elektronického formuláře prostřednictvím webových stránek Provozovatele, zpravidla na adrese www.ecomail.cz. Účastník přihlašuje svou účast vyplněním elektronického formuláře a jeho odesláním Provozovateli. Účastník je povinen tuto svou přihlášku předem zkontrolovat. Údaje uvedené v přihlášce jsou Provozovatelem považovány za správné. Pokud bude při zpracování přihlášky zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, může Provozovatel přihlášku odmítnout, o čemž vyrozumí Účastníka e-mailem. Účastník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů Provozovateli způsobil. 6. Na Celodenní školení je možné se přihlašovat pouze do zvolené kapacity uvedené u každého Celodenního školení zvlášť. Přihlášky jsou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity Školení. Přihlášky na Celodenní školení lze přijímat nejpozději v den předcházející jeho konání. 7. Po přijetí přihlášky odešle Provozovatel Účastníkovi vyrozumění o způsobu úhrady - fakturu. V případě nedostatečné kapacity Celodenního školení pak doporučí náhradní termín. Nejméně 3 dny před konáním Celodenního školení obdrží všichni účastníci k dané akci organizační pokyny, a to na e-mail, který uvedli v přihlášce. V případě, že byla přihláška na Celodenní školení přijata později než 3 dny před jeho konáním (viz bod 3.2. těchto VOP), budou organizační pokyny Účastníkovi zaslány co nejdříve po přijetí jeho přihlášky. 8. Na Individuální školení je možné se přihlásit nejpozději 48 hodin před jeho plánovaným konáním. Organizační pokyny jsou Účastníkům Individuálních školení zaslány na e-mail, který uvedli v přihlášce, a to bez zbytečného odkladu po domluvení a potvrzení termínu, nejpozději však 48 hodin před jeho konáním. 9. Odesláním přihlášky Účastník potvrzuje, že se seznámil s VOP a že se zavazuje k zaplacení ceny za objednané Školení. Poté, co Provozovatel obdrží zaplacenou cenu za Školení, zavazuje se zprostředkovat Účastníkovi objednané Školení.
 4. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY A FAKTURACE
  1. Účastník je povinen uhradit cenu Školení. Cena za pořádané Školení je uvedena na webových stránkách Provozovatele na adrese www.ecomail.cz u jednotlivého Školení. Tato cena je konečná a je účtována včetně DPH v zákonné výši.
  2. Platební metodu si Účastník volí z dostupné nabídky v přihlašovacím formuláři na webových stránkách Provozovatele. Provozovatel umožňuje způsob úhrady následujícím způsobem:
   • online platební kartou,
   • bankovním převodem na základě faktury (pouze v případě, že je tato možnost v přihlašovacím formuláři dostupná). Pro bezhotovostní platbu jsou platební metody napojeny na platební službu Braintree, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu Braintree.
  3. Úhrada ceny za Školení je jednorázová a Účastník je povinen současně uvést správný variabilní symbol platby, bez jehož uvedení nemusí být Provozovatel schopen platbu identifikovat a poskytnout včas objednané Školení.
  4. Cena Školení je splatná do 7 dnů od odeslání přihlášky (případně podle data splatnosti uvedeného na faktuře), není-li uvedeno jinak. Závazek Účastníka uhradit cenu Školení je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.
 5. STORNO PODMÍNKY 14. Veškeré změny přihlášených Školení a případná storna jsou přijímána pouze písemně na e-mailové adrese support@ecomail.cz. 15. Storno podmínky Celodenních školení 1. Zrušení účasti přihlášeného Účastníka **Celodenního školení **je možné provést na základě stornovacích podmínek:
 • bez poplatku do 15 dnů před zahájením Celodenního školení,
 • v případě zrušení účasti 14 až 8 dnů před zahájením Celodenního školení vzniká Účastníkovi povinnost uhradit storno poplatek ve výši 50 % z celkové ceny Školení včetně DPH,
 • v případě zrušení účasti 7 a méně dní před konáním, případně pokud se Účastník nedostaví na Celodenního školení bez předchozí omluvy dle čl. 5.1, vzniká Účastníkovi povinnost uhradit 100% z ceny Celodenního školení včetně DPH. 2. V případě, že se Účastník nemůže objednaného a již zaplaceného Celodenního školení zúčastnit, je oprávněn za sebe vyslat náhradníka. V tomto případě je před zahájením Celodenního školení povinen na tuto skutečnost upozornit Provozovatele a zároveň poskytnout jméno a kontaktní údaje náhradníka (telefon, e-mail). 3. V případě, že bude Celodenní školení zrušeno z důvodu výhradně na straně Provozovatele, bude Účastníkovi vrácena cena v plné výši. 16. Storno podmínky Individuálních školení 4. Zrušení účasti přihlášeného Účastníka **Individuálního školení **je možné provést bez poplatku do 24 hodin před zahájením Individuálního školení. 5. V případě zrušení účasti méně než 24 hodin před konáním Individuálního školení, případně pokud se Účastník nedostaví na Individuální školení bez předchozí omluvy dle čl. 5.1, vzniká Účastníkovi povinnost uhradit 100 % z ceny Celodenního školení včetně DPH. 6. V případě, že se Účastník nemůže objednaného a již zaplaceného Individuálního školení zúčastnit, musí o tom Provozovatele vyrozumět nejpozději 24 hodin před zahájením Individuálního školení. V tomto případě má Účastník nárok na změnu termínu školení. Tento nárok je však možné uplatnit pouze jednou. Pokud se Účastník nemůže zúčastnit ani nového termínu školení, vzniká Účastníkovi povinnost uhradit 100 % z ceny Individuálního školení včetně DPH. 17. Provozovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že Účastník porušil smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje například neuhrazení ceny za Školení řádně a včas. 18. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu programu, termínu Školení, změnu místa konání nebo osoby lektora. O těchto skutečnostech se Provozovatel zavazuje informovat Účastníka včas před zahájením Školení a to buď telefonicky, nebo e-mailem. Z důvodu těchto úprav se na Účastníka nevztahují žádné storno podmínky. 19. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit Celodenní školení před jeho konáním, pokud nebyla dostatečně naplněna jeho kapacita. V takovém případě je Provozovatel povinen po oznámení o zrušení Celodenního školení zaslat bez zbytečného odkladu Účastníkovi celou uhrazenou cenu za Školení na jeho bankovní účet za předpokladu, že byla Účastníkem již uhrazena. 20. V případě, že není možné uskutečnit Celodenní školení v důsledku zásahu vyšší moci (např. z důvodu vyhlášení nouzového stavu ze strany státu nebo jeho organizace), si Provozovatel vymezuje pravomoc přesunout konání Školení na nejbližší možný termín, o kterém budou účastníci informováni e-mailem, a to bez vrácení zaplacené ceny. Nebude-li možné Školení uskutečnit do 6 měsíců od data plánovaného konání, nabídne v každém jednotlivém případě Provozovatel Účastníkovi možnost konání webináře o tématu, které mělo být předmětem Školení.
 1. MÍSTO KONÁNÍ A FORMA ŠKOLENÍ 21. Celodenní školení probíhá v prezenční formě. 22. Individuální školení může být konáno ve formě prezenční nebo v online formě. Způsob vedení Individuálního školení si účastník vybírá v elektronickém formuláři pro přihlášení. 23. V případě konání Individuálního školení v online formě jsou bližší informace ke způsobu konání Školení uvedeny v elektronickém formuláři pro přihlášení nebo v organizačních pokynech, které jsou Účastníkům zaslány na e-mail. 24. Pokud není možné uskutečnit Školení v důsledku zásahu vyšší moci ve formě prezenční (např. z důvodu vyhlášení nouzového stavu ze strany státu nebo jeho organizace), ale je možné Školení provést v online formě, vymezuje si Provozovatel pravomoc změnit formu konání Školení. V tomto případě budou účastníci o změně informováni e-mailem, a to bez vrácení zaplacené ceny.
 2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 25. Ochrana osobních údajů je řešena v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů Provozovatele, kde je Účastník podrobně poučen o svých právech stran ochrany osobních údajů. 26. Během Školení může Provozovatel pořizovat audiovizuální nebo jen vizuální záznam za účelem další propagace obdobných akcí. Účastník o tom bude před začátkem Školení informován s tím, že takové pořízení záznamu může předem odmítnout. 27. Během Školení je zakázáno pořizovat jakékoli obrazové, zvukové či zvukově-obrazové záznamy samotnými Účastníky či jakýmkoliv způsobem šířit obsah Školení.
 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 28. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 13. 8. 2021. Znění těchto obchodních podmínek může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Účastníky e-mailem.