Datum účinnosti: 15. července 2024 pro všechny nové nákupy služby Ecomail a obnovení předplatného plánu.

Podmínky poskytování služby Ecomail

(dále jen „Podmínky“)

vydané společností ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 027 62 943, se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2, zastoupené Ing. Jakubem Stupkou, jednatelem, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 223183 (dále jen „Ecomail” nebo „my“),

Než začnete používat naši službu Ecomail, přečtěte si pečlivě tyto Podmínky. Váš přístup ke službě a její využívání jsou podmíněny tím, že přijmete a budete dodržovat tyto Podmínky a Smlouvu o zpracování osobních údajů (DPA). Tyto Podmínky se vztahují na všechny Uživatele a ostatní, kteří mají ke službě přístup nebo ji využívají. Přístupem ke službě nebo jejím využíváním souhlasíte s tím, že jste vázáni těmito Podmínkami. Ve chvíli, kdy začnete službu využívat, se tyto Podmínky včetně URL odkazů stanou z právního hlediska úplnou dohodou mezi Vámi jako uživatelem služby a námi. Pokud s jakoukoliv částí Podmínek nebo DPA nesouhlasíte, pak nemůžete naši službu využívat.

POPIS NAŠÍ SLUŽBY

Naše služba je poskytována formou softwaru jako služby (software-as-a-service – Služba), kterou nabízíme na internetové adrese https://ecomail.cz/. Jedná se o marketingovou platformu, která slouží zejména jako nástroj pro tvorbu a posílání newsletterů, napojení na SMS, Facebook kampaně či jiné internetové služby, chytrý email marketing pomocí automatizace a personalizace, a spoustu dalších činností souvisejících s emailingem.

Součástí naší Služby je dále zejména:

 • Dashboard – uživatelské rozhraní pro Uživatele – které Vy nebo Vaši zaměstnanci využíváte ke správě Vašich e-mailingových kampaní, e-mailových databází, integrací a dalších dat či funkcí. Uživatelské rozhraní Aplikace je webové rozhraní dostupné na webové adrese Ecomail Aplikace. V něm si můžete změnit nastavení Služby. Uživatelské rozhraní je optimalizováno pro přístup z obrazovek o velikosti desktop minimálně 1050px šířky a 850px výšky, ale možný je i přístup z webového prohlížeče na Vašem mobilu.
 • Ecomail Tracker – nazýváno také jako trackovací kód, script pro trackování – který Vy nebo Vaši zaměstnanci můžete využívat za účelem sledování pohybu Vašich kontaktů na webu (uskutečněných nákupů, prohlížených stránek nebo vlastních událostí, jako je například prohlížení konkrétního produktu nebo opuštěný košík).
 • Unikátní API klíč – námi vytvořený jedinečný API klíč, který slouží k propojení Aplikace s Vaším informačním systémem. Typicky se jedná o e‑shop, CRM, nebo běžnou webovou stránku. Obecně jde o autorizační token určený pro komunikaci skrze API Ecomail Služby ke konkrétnímu zákaznickému účtu.
 • Kontaktní formulář – formulář pro sběr kontaktů – který si můžete vytvořit či upravit v editoru ve Vašem Dashboardu a následně jej vložit na Váš e-shop či jiný web, za účelem sběru kontaktů, které se Vám budou rovnou ukládat do Vaší Databáze v Aplikaci.

POJMY A DEFINICE

Pokud není těmito Podmínkami dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem v těchto Podmínkách (včetně příloh) používány v jednotném i množném čísle v následujících významech:

Admin přístup privilegovaný přístup ke Službě umožňující evidenci a správu účtů včetně přehledu počtu odeslaných emailů jednotlivých Uživatelů;
Agentura speciální pojmenování pro Uživatele, který si založil Agenturní účet a v rámci tohoto Agenturního účtu spravuje Uživatelské účty třetích osob (dalších Uživatelů);
Agenturní účet účet ke Službě, zřízený Uživatelem za účelem užívání Služby dle pravidel stanovených těmito Podmínkami, který Uživateli umožňuje evidenci a správu Uživatelských účtů třetích osob; ustanovení těchto Podmínek týkající se Uživatelského účtu se přiměřeně použijí i na Agenturní účet;
Aplikace online marketingová platforma, dostupná elektronicky na stránkách https://ecomail.cz/, kterou provozuje Ecomail a která je v jeho výlučném vlastnictví; Aplikaci Vám spolu s dílčími službami poskytujeme jako Službu, kdykoli tedy budeme mluvit o pravidlech vztahujících se ke Službě, platí to i pro Aplikaci;
API klíč námi vytvořený jedinečný API klíč, který slouží k propojení Aplikace s Vaším informačním systémem. Typicky se jedná o e‑shop, CRM, nebo běžnou webovou stránku. Obecně jde o autorizační token určený pro komunikaci skrze API Ecomail Služby k danému zákaznickému účtu;
Autorský zákon zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění;
Citlivý údaj informace o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů;
Ceník uvádí výši Odměny za Službu poskytovanou Uživateli, je součástí těchto Podmínek a je zveřejněn na stránkách Ecomailu https://ecomail.cz/cenik, případně přímo v Dashboardu v sekci „Platba a kredity“;
GDPR Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;
Databáze seznam nebo seznamy Osobních údajů týkajících se Odběratelů Uživatele, zejména elektronických kontaktů pro elektronickou poštu (e-mailové adresy);
Dashboard uživatelské rozhraní dostupné na adrese „názevúčtuuživatele“.ecomailapp.cz, jež je zpřístupněno Uživateli pro správné využívání veškerých funkcí Služby;
Další uživatel osoba, kterou Uživatel pozval do svého Uživatelského účtu prostřednictvím pozvánky zaslané na e-mailovou adresu Dalšího uživatele po jejím zadání do příslušné části Dashboardu;
E-mail elektronická pošta, kterou může být textová, hlasová, zvuková nebo obrazová zpráva poslaná prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací, která může být uložena v síti nebo v koncovém zařízení, dokud není vyzvednuta příjemcem;
E-mailová doména doména, jejímž jménem Uživatel uskutečňuje individuální či Hromadnou rozesílku E-mailů prostřednictvím Služby;
E-mailový kredit měrná jednotka, která určuje kolik E-mailů je Uživatel oprávněn prostřednictvím naší Služby odeslat v rámci jím zvoleného Kreditového programu; E-mailové kredity je možné zakoupit v různém množství za Odměnu, která se liší dle jednotlivých Kreditových programů a která je stanovená v Ceníku;
Ecomail Tracker unikátní trackovací kód (script pro trackování), poskytnutý Ecomailem, který můžete využívat za účelem sledování pohybu Vašich Odběratelů na Vašich webových stránkách (uskutečněných nákupů, prohlížených stránek nebo vlastních událostí, jako je například prohlížení konkrétního produktu nebo opuštěný košík);
Fakturační období časové období zvolené Uživatelem k úhradě Odměny za jím zvolený Tarifní program;
Hromadná rozesílka je rozeslání většího počtu E-mailů, pro splnění jejích požadavků je nutné v jednotlivých odesílaných E-mailech zajistit funkčnost odkazů v nich, funkčnost odkazu pro odhlášení, zda je daný E-mail v databázi Uživatel, odpovídající formu sdělení z hlediska obsahu i práva (podnikatel/spotřebitel ap.) a soulad s našimi Zásady zpracování osobních údajů;
Kreditový program jeden ze způsobů využívání Služby, v rámci kterého se rozsah poskytovaných Služeb odvíjí od počtu zakoupených E-mailových kreditů; jeden E-mailový kredit odpovídá jednomu odeslanému E-mailu; výše Odměny z E-mailové kredity zakoupené v rámci jednotlivých Kreditových programů je stanovena v Ceníku;
Kredit souhrnné označení pro E-mailové kredity a SMS kredity;
Nutná údržba pravidelná údržba potřebná k zachování vlastností Služby, která je prováděna z iniciativy Ecomailu; nejedná se o reakci na jakoukoli Závadu a jedná se o časové období, po které je Služba zcela nebo zčásti nedostupná;
Osobní údaj jakékoli informace o subjektu údajů, na jejichž základě jej lze přímo či nepřímo identifikovat;
Občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
Obsah Uživatele veškeré texty, zvuky, obrázky, fotografie, videa písma či jiné materiály, informace nebo díla (vč. děl autorských) či jiné nehmotné statky, vytvořené Uživatelem či třetí osobou, které Uživatel používá v souvislosti s užíváním Služby Ecomail, který není Licencovaným obsahem Ecomailu (např. v rámci Uživatelem zasílaných E-mailů či SMS, pro vytváření šablon, pro vytvoření kontaktního formuláře apod.);
Licencovaný obsah veškeré texty, zvuky, obrázky, fotografie, videa, písma či jiné materiály, informace nebo díla (vč. děl autorských) či jiné nehmotné statky, které jsou Ecomailem poskytovány či zpřístupněny Uživateli k užívání v rámci Služby v rámci editoru e-mailových šablon; pro vyloučení veškerých pochybností platí, že mezi Licencovaný obsah nespadá Aplikace jako taková a všechny její obsahové prvky, které nelze v rámci Aplikace volně měnit, používat či upravovat, či takové prvky, z jejichž účelu vyplývá, že nejsou určené pro dispozici Uživatele;
Licencovaný software souhrnný pojem pro Ecomail Tracker, Kontaktní formulář a API klíč;

(Licencovaný software a Licencovaný obsah dále společně také jako „Licencovaný software a obsah“)

Odběratel zákazník Uživatele nebo subjekt, který udělil příslušný souhlas a je oslovován v rámci komunikační strategie Uživatele prostřednictvím Aplikace;
Odměna souhrnné označení pro odměnu poskytovanou Uživatelem Ecomailu za poskytování Služby (včetně dílčích služeb poskytovaných v rámci Služby, nebo v souvislosti s ní), to vše ve výši stanovené podle platného Ceníku buď jako Předplacený program nebo Kreditový program;
Služba primárně softwarová služba dostupná jako webová marketingová platforma, kterou Ecomail provozuje a která spočívá v úplatném poskytnutí elektronických nástrojů k vytvoření, vedení, odesílání a správě komunikační kampaně, zejména, nikoliv však výlučně, k hromadnému šíření obchodních sdělení e-mailem a SMS, kterými Uživatel v rámci komunikační strategie oslovuje své Odběratele, a dále ke sledování a evidenci výsledků komunikační kampaně, a to elektronickou formou na skrze síť Internet;
SMS textová, hlasová, zvuková nebo obrazová zpráva poslaná prostřednictvím mobilní sítě, která je zasílána na koncové zařízení příjemce, kterým je zpravidla mobilní telefon;
SMS kredit měrná jednotka, která určuje kolik SMS je Uživatel oprávněn prostřednictvím naší Služby odeslat; SMS kredity je možné zakoupit v různém množství za Odměnu stanovenou v Ceníku;
Spam jakékoliv nevyžádané sdělení zaslané prostřednictvím E-mailu jeho příjemci; podrobnější informace o tom, co vše se považuje za Spam se dozvíte dále v těchto Podmínkách; bez jeho předchozího souhlasu nebo příjemci, se kterým nebyl nikdy předtím v žádném smluvním vztahu. Za spam se považuje také jakékoliv sdělení, sloužící k přímé či nepřímé propagaci zboží, služeb, které není jasně a zřetelně označeno jako obchodní sdělení, skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele či je zasláno bez platné adresy, na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány; se týká prodeje či propagace léků na předpis, prodeje alkoholu a tabákových výrobků, drog, střelných zbraní, on-line gamblingu (on-line hazardních her), pedofilie a podobných lékařsky uznávaných odchylek a poruch;
Spotřebitel každá fyzická osoba, která s námi jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání;
Správce určuje účel, způsoby a prostředky zpracování Osobních údajů, přičemž pro případ přílohy č. 1 k těmto Podmínkám (zpracovatelská smlouva) se jím rozumí Uživatel;
Subjekt údajů fyzická osoba, k níž se vztahují její Osobní údaje, nejčastěji půjde o Odběratele, Uživatele nebo o potenciálního Uživatele, který využívání Služby teprve zvažuje;
Tarifní program jeden ze způsobů využívání Služby, v rámci kterého se rozsah poskytovaných Služeb odvíjí od (i) druhu zakoupeného paušálního předplaceného balíčku Profi nebo Marketer+ a zároveň od (ii) rozsahu Tarifního pásma; Cena pro každé Tarifní pásmo Tarifního programu je uvedena za Fakturační období, kterým je jeden měsíc nebo 12 po sobě jdoucích měsíců;
Tarifní pásmo označení pro počet e-mailových adres v Databázi Uživatele, od kterého se odvíjí výsledná výše Odměny za využívání Služby v rámci Tarifního programu; konkrétní definice a hranice Tarifních pásem jsou stanoveny v Ceníku;
Uživatelský účet účet k Aplikaci, potažmo ke Službě, zřízený Uživatelem podle těchto Podmínek výlučně za účelem užívání Služby;
Uživatel registrovaný zákazník Ecomailu, kterému byl na základě úspěšné registrace zřízen Uživatelský účet k Aplikaci, potažmo ke Službě (označovaný také jako “Vy”); mezi Uživatele se řadí jak běžní Uživatelé, tak Agentury;
Závady chybové stavy bránící řádnému poskytování a užívání Služby;
Zákaznická podpora dílčí služby poskytované Ecomailem, které jsou součástí Služby, poskytované v pracovních dnech, na úrovni základní uživatelské podpory Aplikace;

(Ecomail a Uživatel dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“)

 1. PROHLÁŠENÍ, PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU, OBSAH SLUŽBY
  1.1. Prohlášení Uživatele. Prohlašujete a zavazujete se, že:
  1.1.1. jste plně způsobilý k právním úkonům,
  1.1.2. veškeré údaje, které o sobě poskytnete, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  1.1.3. nebudete využívat Službu v rozporu s platnými právními předpisy České republiky,
  1.1.4. budete používat Službu pouze k účelu, k němuž je určena, zejména k editaci E-mailů, k Hromadné rozesílce či SMS a vyhodnocování kampaní,
  1.1.5. jste se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s platnými Podmínkami, bezvýhradně s nimi souhlasíte a nebudete Službu používat v rozporu s nimi.
  1.2. Závazky Smluvních stran. Ecomail poskytuje Uživateli Službu za podmínek dále uvedených. Uživatel přijímá Službu za podmínek dále uvedených a za její užívání se zavazuje uhradit Ecomailu Odměnu podle Ceníku.
  1.3. Obsah Služby. Obsahem Služby kterou poskytujeme je zejména:
  1.3.1. právo Uživatele užívat Službu Ecomail;
  1.3.2. právo Uživatele mít zřízen a využívat Uživatelský účet k Aplikaci, potažmo ke Službě;
  1.3.3. právo Uživatele zřídit a poskytovat jeden či více přístupů Dalším uživatelům ke Službě skrze Uživatelský účet;
  1.3.4. právo některých Uživatelů mít zřízen Agenturní účet k Aplikaci, potažmo ke Službě, pokud to Ecomail předem schválí;
  1.3.5. povinnost Uživatele uhradit sjednanou Odměnu podle aktuálního Ceníku.
  1.4. Věk Uživatele. Prohlašujeme, že Služba není určená osobám mladším 16 let.
  1.5. Služba není určena pro Spotřebitele. Služba není určena Spotřebitelům, ale podnikatelům nebo osobám při samostatném výkonu povolání, případně orgánům veřejné moci. Prohlašujete, že budete Službu využívat jako podnikatel, orgán veřejné moci nebo jeho jménem, výhradně pro účely spojené s touto činností.
  1.6. Využívání Služby Spotřebitelem. Pokud máte jakožto Spotřebitel zájem využívat Službu, pak jste povinen nás o tom informovat před registrací, za účelem poučení o Vašich právech.
  1.7. Způsob užívání Služby. Službu je možné používat buď v rámci Kreditového programu, nebo v rámci Tarifního programu. V rámci Tarifního programu je navíc v Tarifním pásmu určeném Ceníkem možné používat Službu zdarma.
  1.8. Dílčí služby v rámci Služby. V rámci Služby Vám mohou být poskytovány i dílčí služby, které jsou její součástí (např. rozesílka SMS či kontrola Databáze). Pro vyloučení pochybností platí, že veškeré pravidla uvedené v těchto Podmínkách, které se týkají poskytování Služby, se přiměřeně použijí i na poskytování dílčích služeb, které jsou součástí samotné Služby.
 2. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
  2.1. Služba. Služba, jakož i veškerý software s ní související jsou duševním vlastnictvím Ecomailu.
  2.2. Podmínky užívání Služby díky jednotlivým softwarovým řešením. Žádné ujednání v těchto Podmínkách není možné vykládat jako postoupení ani udělení licence, podlicence nebo jiného užívacího práva ve smyslu autorského zákona, zejména u těch částí řešení Služby, které poskytujeme jako software as service (SaaS), kromě ujednání uvedených v článku 3 těchto Podmínek. Vy jste pouze oprávněn využívat Službu poskytovanou jako softwarové řešení. Nemáte však právo softwarové řešení (Službu) rozmnožovat, stahovat, instalovat ani jakkoliv šířit. Nemáte ani právo Službu bez našeho písemného souhlasu zpracovávat do jiného softwarového vybavení.
  2.3. Porušení práv duševního vlastnictví Uživatelem. Za předpokladu, že porušíte povinnosti stanovené v tomto článku 2 Podmínek, máme právo odstoupit od smluvního vztahu dle těchto Podmínek a požadovat po Vás náhradu veškeré škody vzniklé v důsledku takového porušení, a to i včetně nemajetkové újmy.
  2.4. Další duševní vlastnictví. Pokud v průběhu trvání smluvního vztahu dle těchto Podmínek dojde k vytvoření jakéhokoli plnění, které je chráněno dle Autorského zákona (zejména dílo) nebo jako jakýkoliv jiný chráněný nehmotný statek, stane se takové plnění součástí Služby a Podmínky pro užívání Služby se uplatní i na takové plnění. Toto se nevztahuje na Obsah Uživatele.
  2.5. Povinnosti Uživatele. Uživatel je v rámci užívání Služby povinen zachovávat veškerá práva Ecomailu, dalších Uživatelů a třetích osob, zejména, pokud v rámci užívání Služby jakkoli nakládá s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. To se týká zejména Licencovaného softwaru a obsahu, Aplikace a jejich součástí, jakož i Obsahu Uživatele.
 3. LICENCE A DALŠÍ UJEDNÁNÍ
  3.1 Licencovaný software a obsah jako dílo. Důležitou součástí poskytování Služby je Licencovaný software a obsah, díky kterému můžete upravovat Vaše e-mailové šablony, vytvořit si vlastní Kontaktní formulář, propojit Váš informační systém s Aplikací pomocí API klíče. Licencovaný software a obsah jsou zpravidla autorským dílem ve smyslu Autorského zákona. Vzhledem k tomu, že z většiny Licencovaného softwaru a obsahu si vytváříte rozmnoženiny, musíme Vám k němu udělit licenci, abyste jej mohli využívat po dobu užívání naší Služby.
  3.2 Licence k Licencovanému softwaru a obsahu. Licencovaný software a obsah jsou zpravidla autorským dílem ve smyslu Autorského zákona. Okamžikem registrace Vašeho Uživatelského účtu Vám poskytujeme licenci k výkonu práva Licencovaný software a obsah užít, a to v podobě, v jaké je dostupný v daném konkrétním čase. Licence se poskytuje jako nevýhradní, na dobu trvání smluvního vztahu dle těchto Podmínek (nejdéle však na dobu trvání majetkových práv k Licencovanému softwaru a obsahu), výhradně pro účely užití Licencovaného softwaru a obsahu, v souladu s těmito Podmínkami a tomu odpovídajícím způsobem. Licence se poskytuje pro území celého světa. Licencovaný software a obsah Vám je zpřístupněn prostřednictvím dálkového přístupu (prostřednictvím Dashboardu) v návaznosti na registraci Vašeho Uživatelského účtu.
  3.3 Podlicence a postoupení licence. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám, ani postoupit licenci na třetí osobu.
  3.4 Úplata za licenci. Úplata za licenci k Licencovanému softwaru a obsahu je zahrnuta v celkové Odměně.
  3.5 Odpovědnost Uživatele za Obsah Uživatele. Nesete odpovědnost za to, že veškerý Obsah Uživatele, který buď vložíte přímo do Aplikace, nebo který budete používat, vkládat, či jakkoli jinak zpracovávat v rámci Služby, bude odpovídat platným právním předpisům, smluvnímu vztahu dle těchto Podmínek, a zejména, že nebude zasahovat do práv Ecomailu či práv třetích osob. Není porušením těchto Podmínek, pokud Služba není poskytována řádně proto, že Obsah Uživatele je v rozporu s tímto článkem 3 těchto Podmínek.
  3.6 Odpovědnost Ecomailu za Obsah Uživatele. Ecomail zásadně neodpovídá za Obsah uživatele, a to v souladu s § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (Zákon o některých informačních službách).
  3.7 Porušení práv duševního vlastnictví Uživatelem. V případě, že z Vaší strany dojde k porušení povinností stanovených v tomto článku 3 těchto Podmínek, vzniká nám okamžikem porušení právo odstoupit od smluvního vztahu dle těchto Podmínek a právo požadovat po Vás náhradu vzniklé škody, a to včetně nemajetkové újmy.
 4. REGISTRACE UŽIVATELE
  4.1 Registrace Uživatele jako podmínka využití Služby. Registrace je nutnou podmínkou k řádnému využívání Služby; Uživatel tuto podmínku bere na vědomí a zavazuje se provést řádnou registraci.
  4.2 Způsob provedení registrace Uživatele. Registrace se provádí vyplněním registračního formuláře na stránkách https://ecomail.cz/. Provedením registrace potvrzujete, že jste se seznámil a souhlasíte s těmito Podmínkami.
  4.3 Správnost, úplnost údajů a aktualizace. Zavazujete se uvést v registračním formuláři a/nebo v Aplikaci, či v jakémkoli jiném případě v rámci užívání Služby správné a úplné údaje o své osobě. V průběhu užívání Služby máte právo tyto údaje měnit a doplňovat. Zároveň máte povinnost tyto údaje aktualizovat podle platného stavu.
  4.4 Bezpečné heslo. Máte povinnost zvolit si při registraci a/nebo při změně hesla takové heslo, které bude bezpečné. V ideálním případě by mělo heslo tvořit alespoň 16 znaků, a to včetně malých a velkých písmen, číslic a speciálních znaků, jako je pomlčka, hashtag, otazník, a další, aby se nedalo snadno uhodnout.
  4.5 Dvoufaktorové ověření. Naše Služba dále nabízí možnost dvoufaktorového ověření, které si můžete nastavit v Dashboardu. V případě, že nebudete využívat dvoufaktorové ověření, neodpovídáme za jakoukoli škodu (včetně nemajetkové újmy) způsobenou ve spojení s únikem Vašich přístupových údajů, a to i když bude zcela či zčásti způsoben z důvodů na naší straně.
  4.6 Ohlašovací povinnost při zneužití přístupových údajů. Máte povinnost nám bezodkladně oznámit jakékoli zneužití nebo i jen pokus o zneužití Vašich přístupových údajů. Současně máte povinnost zvolit si bezodkladně nové přístupové údaje k Uživatelskému účtu.
  4.7 Deaktivace Uživatelského účtu. Pokud budete mít zájem svůj Uživatelský účet deaktivovat, prosím kontaktujte nás nejlépe e-mailem na support@ecomail.cz. V případě, že dojde k deaktivaci Uživatelského účtu v průběhu Fakturačního období, bude Uživatelský účet deaktivován až na konci Fakturačního období, ve kterém byl Uživatelský účet deaktivován. Náš nárok na Odměnu za Fakturační období, ve kterém byl Uživatelský účet deaktivován, tímto není dotčen. Pokud si to budete přát, můžeme po deaktivaci Uživatelského účtu převést do bezplatné verze.
 5. REGISTRACE DALŠÍHO UŽIVATELE
  5.1 Pozvání Dalšího uživatele. V rámci naší Služby máte možnost do svého Uživatelského účtu pozvat Další uživatele. V takovém případě máte povinnost v pozvánce uvést správné identifikační údaje nového Dalšího uživatele.
  5.2 Registrace Dalšího uživatele jako podmínka využívání Služby. Registrace je nutnou podmínkou k přístupu ke Službě a jejímu řádnému využívání Dalším uživatelem. Další uživatel tuto podmínku bere na vědomí a zavazuje se provést řádnou registraci.
  5.3 Souhlas s Podmínkami. Další uživatel okamžikem registrace po kliknutí na pozvánku zaslanou Uživatelem na e-mailovou adresu Dalšího uživatele souhlasí s využíváním Služby za těchto Podmínek, přičemž veškeré podmínky poskytování Služby týkající se Uživatele, včetně příslušných práv a povinností, se přiměřeně uplatní i na Dalšího uživatele.
  5.4 Úroveň přístupu Dalšího uživatele. V rámci Služby máte dále možnost nastavení úrovně přístupu Vámi pozvaných Dalších uživatelů. Jednotlivé úrovně odlišují rozsah funkcí Služby, k nimž má daný Další uživatel v rámci Uživatelského účtu přístup. Úrovně přístupu Dalšího uživatele jsou následující:
  5.4.1 Administrátor. Má přístup ke všem funkcím, ke kterým má přístup samotný Uživatel.
  5.4.2 Editor. Může pracovat s kampaněmi, seznamy kontaktů apod., avšak nemá práva k nastavení účtu a k platbám.
  5.4.3 Support. Může vytvářet a odesílat kampaně. Nemá práva k informacím o kontaktech.
  5.4.4 Čtenář. Má přístup pouze ke statistikám účtu a kampaní.
  5.4.5 Vlastní oprávnění. Má přístup k takovým funkcím, které mu Uživatel nastaví.
  5.5 Odpovědnost za škodu. Neodpovídáme za žádnou škodu, která Vám vznikne v důsledku či v souvislosti s nastavením úrovně přístupu Dalšího uživatele. Dále neodpovídáme ani za žádnou škodu, která Vám bude způsobena ze strany Vámi pozvaného Dalšího uživatele.
 6. AGENTURNÍ ÚČET
  6.1 Agenturní účet. Naši Službu lze využívat i prostřednictvím tzv. Agenturního účtu. Tento účet je primárně určen pro agentury, které mají zájem spravovat prostřednictvím jednoho účtu několik Uživatelských účtů svých klientů, kteří jsou zároveň Uživatelé Služby.
  6.2 Registrace Agenturního účtu. Pokud si chcete založit Agenturní účet, tak je nutné, abyste si nejprve založili běžný Uživatelský účet, a to prostřednictvím standardní registrace popsané v článku 4 těchto Podmínek. Následně je nutné zaslat žádost o založení Agenturního účtu na naši Zákaznickou podporu. Až poté, co dojde ke schválení žádosti z naší strany, tak Vám bude založen Agenturní účet, který následně můžete začít využívat.
  6.3 Založení Uživatelského účtu v rámci Agenturního účtu. Pokud využíváte Službu prostřednictvím Agenturního účtu, tak máte možnost založit Vašemu klientovi jeho vlastní Uživatelský účet ke Službě přímo Vy. V takovém případě máte povinnost splnit veškeré povinnosti týkající se registrace Uživatelského účtu uvedené v článku 3 těchto Podmínek, zejména uvést správné, úplné a aktuální údaje o Vašem klientovi a zvolit bezpečné heslo.
  6.4 Souhlas se založením Uživatelského účtu v rámci Agenturního účtu. Pokud budete zakládat Uživatelský účet třetí osoby (zpravidla Vašeho klienta), tak okamžikem jeho založení prohlašujete, že máte veškeré potřebné souhlasy a/nebo oprávnění k založení Uživatelského účtu od osoby, jejíž Uživatelský účet zakládáte. V případě, že se prohlášení dle předchozí věty ukáže jako nepravdivé, nebo v případě, že jakkoli překročíte či jinak porušíte souhlas a/nebo oprávnění dle předchozí věty a nám v důsledku toho vznikne jakákoli škoda, jste povinni nám takovou škodu nahradit, a to včetně nemajetkové újmy.
  6.5 Přidání existujícího Uživatelského účtu do Agenturního účtu. Pokud je Váš klient již Uživatelem naší Služby a má založen svůj vlastní Uživatelský účet, tak si můžete jeho Uživatelský účet přidat do svého Agenturního účtu. K tomu je však nutné, abyste Vy i Váš klient zaslali žádost na naši Zákaznickou podporu. Teprve až poté, co obdržíme žádost jak od Vás, tak od Vašeho klienta, bude daný Uživatelský účet do Vašeho Agenturního účtu přiřazen.
  6.6 Odstranění Uživatelského účtu z Agenturního účtu. Pokud se rozhodnete s Vaším klientem ukončit spolupráci, nebo se z jakéhokoliv jiného důvodu rozhodnete odstranit konkrétní Uživatelský účet který spravujete v rámci Vašeho Agenturního účtu, je nutné abyste Vy i Váš klient zaslali žádost na naši Zákaznickou podporu. Teprve až poté, co obdržíme žádost jak od Vás, tak od Vašeho klienta, bude daný Uživatelský účet z Vašeho Agenturního účtu odstraněn. To neplatí, pokud v rámci konkrétní situace budeme mít za to, že žádost o odstranění Uživatelského účtu je oprávněná, ačkoli nám nebyla zaslána z obou stran (např. pokud vznikne spor mezi Vámi a Vaším klientem a jeden z Vás se bude snažit neoprávněně blokovat odstranění Uživatelského účtu z Vašeho Agenturního účtu).
  6.7 Odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti se správou Uživatelského účtu v rámci Agenturního účtu. Neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu, která vznikne v souvislosti se správou Uživatelského účtu v rámci Agenturního účtu, a to včetně nemajetkové újmy (např. pokud byste chtěli vymáhat škodu za to, že jsme Agentuře umožnili založit Váš Uživatelský účet bez Vašeho souhlasu, nebo pokud by Agentura v rozporu s Vaší vůlí učinila jednání v rámci Vašeho Uživatelského účtu, atd.). Budeme se Vám však snažit poskytnout veškerou součinnost k tomu, abyste mohli svůj nárok na náhradu škody uplatnit vůči Agentuře (pokud jste běžný Uživatel), nebo vůči Uživateli (pokud jste Agentura).
 7. ODMĚNA ZA SLUŽBU A ZPŮSOB ÚHRADY
  7.1. Využívání Služby za úplatu. Služba je poskytována za úplatu. Zavazujete se, že za poskytování Služby nám budete platit Odměnu, a to dle pravidel stanovených Ceníkem a těmito Podmínkami. Výjimku z povinnosti hradit Odměnu tvoří využívání Služby zdarma dle následujícího odstavce.
  7.2. Využívání Služby zdarma. V případě, že využíváte naši Službu v rámci zdarma Tarifního programu, tak nemusíte nic platit, dokud nepřekročíte Tarifní pásmo, které je v rámci Ceníku určené jako zdarma. Pokud by mělo dojít k překročení Tarifního pásma zdarma, tak nemusíte mít strach, že budete hned platit něco navíc. Jakmile dojde k překročení tohoto Tarifního pásma, tak Vám Váš Uživatelský účet dočasně zablokujeme a budeme Vás o překročení Tarifního pásma informovat buď e-mailem, prostřednictvím Vašeho Uživatelského účtu nebo telefonicky.
  7.3. Výše a způsob úhrady Odměny. Výše a způsob úhrady Odměny se liší podle toho, zda naši Službu využíváte v rámci Tarifního programu nebo Kreditového programu. Výše Odměny je stanovená v platném Ceníku, zveřejněném na našich stránkách https://ecomail.cz/cenik.
  7.4. DPH. Pokud není v Ceníku uvedeno jinak, jsou veškeré ceny v něm obsažené uvedeny bez DPH, které je k uvedené ceně účtováno v zákonné výši. Výše účtovaného DPH se tak může měnit v závislosti na změnách legislativy.
  7.5. Změna Ceníku. Ceník můžeme jednostranně měnit. Informace o plánované změně Ceníku budou vždy k dispozici na našich webových stránkách. Plánovaná změna Ceníku bude oznámena Uživatelům, kterých se dotýká, nejméně 15 dní před účinností těchto změn, a to buď formou oznámení v Uživatelském účtu nebo e-mailem. Pokud nebudete se změnou Ceníku souhlasit, máte právo odstoupit od Smluvního vztahu dle těchto Podmínek.
  7.6. Způsob platby Odměny. Můžete si zvolit způsob úhrady Odměny za naši Službu, a to výlučně:
  7.6.1. elektronickými platebními nástroji, které Vám jsou k dispozici prostřednictvím Uživatelského účtu, za předpokladu, že zvolíte způsob platby označený jako „platba online kartou“;
  7.6.2. a dále v případě Vašeho výslovného požadavku (kdy zvolíte v Aplikaci způsob platby “převodem”), převodem na náš bankovní účet, na základě zálohové faktury se splatností 14 dnů ode dne vystavení. Fakturu Vám v den vystavení zašleme na E-mail, přičemž tímto okamžikem se faktura považuje za doručenou.
  7.7. Splatnost Odměny u Kreditových programů. Odměnu za poskytování naší Služby v rámci Kreditových programů máte povinnost uhradit v okamžiku zakoupení Kreditového programu na našem webu, či v rámci Vašeho Uživatelského účtu. To samé platí obdobně i na SMS kredity.
  7.8. Splatnost Odměny u Tarifních programů. Odměnu za poskytování naší Služby máte povinnost uhradit vždy dopředu, na každé již započaté Fakturační období (platí pro všechna Tarifní pásma u Tarifních programů):
  7.8.1. při zvolení způsobu platby označeného jako „platba online kartou“ Vám bude vždy v první den každého nového Fakturačního období Odměna automaticky stržena z Vaší platební karty, kterou uvádíte ve svém Uživatelském účtu; s tímto souhlasíte okamžikem vložení platební karty do Uživatelského účtu.
  7.8.2. při zvolení způsobu platby „převodem” máte povinnost uhradit nám Odměnu vždy nejpozději první den každého nového Fakturačního období.
  7.9. Platební údaje a informace. Při nastavení způsobu úhrady Odměny máte povinnost uvést přesné, platné a úplné informace k vyúčtování a provedení platby. V případě, že dojde ke změně jakýchkoli takových informací, máte povinnost aktualizovat tyto informace v rámci svého Uživatelského účtu.
  7.10. Okamžik úhrady Odměny a poskytování Služby. Odměna se považuje za uhrazenou po připsání peněžních prostředků v dohodnuté výši na náš bankovní účet. Nemáme povinnost začít s poskytováním Služby před okamžikem úhrady Odměny v plné výši.
  7.11. Prodlení Uživatele a dočasné omezení poskytování Služby. Pro případ prodlení se zaplacením Odměny, nebo jakékoliv její části, tedy zejména, nikoli výlučně, pokud z jakéhokoliv důvodu neproběhne automatické stržení Odměny z Vaší platební karty, delšího než 5 dní od data splatnosti Odměny, jsme oprávněni Vám omezit poskytování Služby dle těchto Podmínek a opět jej obnovit až po uhrazení dlužné Odměny a případně zvolení nového či opravě stávajícího způsobu úhrady Odměny
  7.12. Přehled plateb a daňových dokladů. Pro případ, že budeme mít povinnost vystavit daňový doklad, bude vystaven v elektronické podobě ve formátu PDF, ke kterému budete mít přístup ve svém Uživatelském účtu. Přehled plateb máte rovněž k dispozici ve Vašem Uživatelském účtu.
 8. KREDITOVÉ PROGRAMY
  8.1. Kreditový program. Pokud se rozhodnete využívat Službu v rámci Kreditového programu, tak se rozsah Služeb, které můžete využívat, odvíjí od počtu zakoupených E-mailových kreditů. Platí, že jeden E-mailový kredit odpovídá jednomu odeslanému E-mailu. Počet E-mailových kreditů, které zakoupením Kreditového programu získáte a Odměna, kterou za jednotlivé Kreditové programy zaplatíte, jsou stanoveny v Ceníku.
  8.2. SMS kredity. Pokud chcete prostřednictvím naší Služby rozesílat SMS, tak si musíte zakoupit SMS kredity, a to pouze jako doplněk ke Kreditovému programu či Tarifnímu programu (SMS není možné rozesílat, pokud využíváte Službu v rámci Tarifního pásma zdarma). SMS kredity nelze zaměňovat za kredity zakoupené v rámci Kreditového programu pro rozesílání E-mailů a opačně. Na rozdíl od kreditů zakoupených v rámci Kreditového programu neplatí, že jeden kredit odpovídá jedné odeslané SMS. Množství SMS kreditů, které vyčerpáte odesláním jedné SMS se liší podle toho, do jaké země chcete SMS rozesílat. Množství SMS kreditů, které vyčerpáte za jednu odeslanou SMS je stanovené v našem Ceníku.
  8.3. Zakoupení Kreditů. Kredity si můžete zakoupit buď u nás na webu, nebo v Dashboardu. Kredity budou ve výši odpovídající Vámi zaplacené Odměně (ceně Kreditů) připsány na Váš Uživatelský účet až v okamžiku, kdy obdržíme Vaši platbu v plné výši.
  8.4. Způsob čerpání Kreditů. Kredity můžete čerpat pouze v rámci odesílání E-mailů či SMS, není tedy možné prostřednictvím Kreditů hradit další dílčí Služby, které Vám v rámci Služby poskytujeme. E-mailové kredity se z Vašeho Uživatelského účtu odečítají v okamžiku, kdy dojde k odeslání E-mailu. SMS kredity se z Vašeho Uživatelského účtu odečítají v okamžiku, kdy dojde k odeslání SMS. E-mailové kredity není možné čerpat na odesílání SMS a opačně. 
  8.5. Přehled Kreditů. Přehled toho, kolik zakoupených Kreditů jste již vyčerpali a kolik Vám ještě zbývá, máte k dispozici ve Vašem Uživatelském účtu.
  8.6. Platnost Kreditů. Zakoupené Kredity mají platnost 24 měsíců od zakoupení. Zakoupené kredity nelze směnit za peníze.
  8.7. Přechod z Kreditového programu na Tarifní program. V případě, že využíváte Službu v rámci Kreditového programu a rozhodnete se, že ji chcete začít využívat v rámci Tarifního programu, dojde k započtení částky odpovídající výši Odměny za uhrazené a doposud nevyčerpané E-mailové kredity oproti daňovému dokladu, který Vám vystavíme za účelem úhrady Odměny za využívání Služby ve Vámi zvoleném Tarifním programu. Se započtením dle předchozí věty tímto souhlasíte. 
  8.8. Kredity v rámci Agenturního účtu. Pokud vlastníte Agenturní účet, tak máte právo čerpat zakoupené Kredity v rámci všech jednotlivých Uživatelských účtů, které v rámci Vašeho Agenturního účtu spravujete. Díky tomu můžete zakoupit např. E-mailové kredity za výhodnější cenu v rámci vyššího Kreditového programu, ve kterém vychází cena jednotlivých E-mailových kreditů výhodněji.
 9. TARIFNÍ PROGRAMY
  9.1. Tarifní program. Pokud se rozhodnete využívat Službu v rámci Tarifního programu, tak se rozsah Služeb, které můžete využívat, odvíjí od toho jaký druh Tarifního programu a v jaké Tarifní pásmo si pro využívání Služby zvolíte. Služba je poskytována v paušálním předplaceném Tarifním programu Profi a Marketer+, za který nám náleží Odměna. Výjimku tvoří poskytování Služby v Tarifním pásmu zdarma.
  9.2. Funkce v ceně zvoleného Tarifního programu. Přehled funkcí zahrnutých do Tarifních programů Profi a Marketer+ jsou specifikovány v Ceníku. Rozesílat SMS je možné využívat pouze v rámci předplaceného Tarifního programu, tudíž pokud využíváte Službu v rámci Tarifního pásma zdarma, tak nemůžete SMS rozesílat. Další pravidla týkající se rozesílání SMS jsou stanovené v předchozím článku 8 těchto Podmínek.
  9.3. Odměna jako paušální plnění. V případě, že využíváte naši Službu v rámci Tarifního programu, tak máte povinnost nám hradit Odměnu ve formě paušálního plnění, a to ve výši která se odvíjí podle Vámi zvoleného Tarifního programu a Tarifního pásma. Přesná výše Odměny je stanovena v našem Ceníku.
  9.4. Překročení Tarifního pásma. V případě, že množství kontaktů ve Vaší Databázi překročí hranici Tarifního pásma, ve kterém v okamžik překročení hranice využíváte naši Službu, upozorníme Vás na tuto skutečnost buď e-mailem, prostřednictvím Vašeho Uživatelského účtu nebo telefonicky. Pokud v návaznosti na toto upozornění nesnížíte počet kontaktů ve Vaší Databázi pod hranici dosavadního Tarifního pásma, nebo nepřevedete do konce měsíce, ve kterém došlo k překročení hranice Tarifního pásma Váš Uživatelský účet do vyššího Tarifního pásma Vy sami, uděláme to za Vás my, a to k prvnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k překročení hranice Tarifního pásma.
  9.5. Doplacení Odměny při zvýšení Tarifního pásma. Pokud jste si jako Fakturační období v rámci zvoleného Tarifního programu zvolili jeden rok, máte povinnost doplatit částku odpovídající částce, o kterou se zvýšením Tarifního pásma zvýšila Odměna za Fakturační období, sníženou poměrně o počet měsíců, které v rámci probíhajícího Fakturačního období už uplynuly (takže pokud jste naší Službu začali využívat 1.1.2023 a za Tarifní program v dosavadním Tarifním pásmu jste platili částku 1000,- Kč ročně a od 1.7.2023 dojde k navýšení Vašeho Tarifního pásma na úroveň za kterou nám náleží částka 1500,- Kč ročně, tak budete povinni doplatit nám částku ve výši 750,- Kč). Za účelem doplacení Odměny Vám bude vystavena faktura, kterou Vám zašleme na Váš E-mail.
  9.6. Minimální doba trvání Tarifního programu Minimální doba trvání Tarifního programu činí
  9.6.1. 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, v tomto případě je Odměna splatná jednou za kalendářní rok;
  9.6.2. 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce, v tomto případě je Odměna splatná jednou za kalendářní měsíc.
  9.7. Přerušení Tarifního programu. Tarifní program lze přerušit jedenkrát ročně, maximálně však na 6 kalendářních měsíců.
 10. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE
  10.1. Závazek Uživatele týkající se používání Aplikace a využívání Služby Ecomail. Zavazujete se, že:
  10.1.1. Neuskutečníte žádné takové jednání, které by bylo schopno narušit nebo poškodit Aplikaci a ohrozit nebo znemožnit poskytování naší Služby;
  10.1.2. pro přístup k Aplikaci, potažmo ke Službě, se ani nepokusíte ani nebudete využívat jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tímto účelem námi;
  10.1.3. všechny identifikační údaje a hesla nezbytná pro přístup k Aplikaci, potažmo ke Službě, nesdělíte žádné třetí osobě a pokud byste zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoliv třetí osobou zjistili, neprodleně nám tuto skutečnost sdělíte;
  10.1.4. zvolíte heslo k Aplikaci, potažmo ke Službě, které odpovídá vysoké úrovni zabezpečení Uživatelského účtu.
  10.2. Ověření domény. Zavazujete se provést ověření domény, která bude sloužit k hromadné rozesílce E-mailů, zejména však máte povinnost provést nastavení DNS záznamů podle našich pokynů.
  10.3. Obsah E-mailů a SMS. Dále se zavazujete, že obsah E-mailů nebo SMS, které budete rozesílat prostřednictvím Služby, bude v souladu s právními předpisy a těmito Podmínkami. Máte zejména povinnost zajistit, aby Vaše E-maily nebo SMS:
  10.3.1. neobsahovaly jakékoliv části, jež podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele;
  10.3.2. neobsahovaly jakékoliv části, jež svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporují nebo podněcují zneužívání takových látek;
  10.3.3. neobsahovaly jakékoliv části, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody;
  10.3.4. neobsahovaly jakékoliv části, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání;
  10.3.5. neobsahovaly jakékoliv části, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků;
  10.3.6. neobsahovaly pornografická díla, zvláště pak taková, jež zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku;
  10.3.7. neumožňovaly osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům;
  10.3.8. neobsahovaly nepravdivý nebo klamavý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu;
  10.3.9. nepodporovaly hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím;
  10.3.10. nebyla porušena práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob, zejména Ecomailu;
  10.3.11. nebyly neoprávněně užity ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo třetí osobě, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné;
  10.3.12. propagující nelegální produkty a služby;
  10.3.13. propagují eskortní služby a seznamky;
  10.3.14. by byly v jakémkoliv jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy.
  10.4. Porušení těchto Podmínek Uživatelem. Není porušením těchto Podmínek, pokud není Služba řádně poskytována z důvodu, že jste porušili některé ustanovení těchto Podmínek. V případě, že porušíte povinnosti stanovené v článku 10.3 těchto Podmínek a/nebo Obsah uživatele bude v rozporu s pravidly stanovenými v těchto Podmínkách, máme právo Vám i bez předchozího oznámení okamžitě zastavit poskytování Služby, odepřít přístup k Aplikaci, potažmo ke Službě a odstoupit od smluvního vztahu dle těchto Podmínek.
  10.5. Náhrada škody vzniklé pro porušení závazků Uživatele. Pokud porušíte povinnosti stanovené v těchto Podmínkách, zejména v tomto článku 10 těchto Podmínek, tak máte povinnost nám uhradit veškeré náklady a výlohy, které nám vzniknou v souvislosti s uplatněním nároků třetích osob vůči nám v důsledku takového Vašeho porušení. Tím není dotčen náš nárok a nárok třetích osob na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení uvedeného v předchozí větě, kterou se zavazujete nám a/nebo třetím osobám uhradit.
  10.6. Náhrada škody vzniklé Ecomailu v souvislosti se stížností Odběratele. Pokud nám vznikne škoda nebo jakákoli jiná újma v důsledku či v souvislosti se stížnostmi Vašich Odběratelů na Vaše nezákonné jednání či jednání v rozporu s těmito Podmínkami (zejména pokud půjde o Spam nebo neodstranění Odběratele z Databáze uživatele), zavazujete se nám takovou škodu nahradit, a to včetně nemajetkové újmy.
  10.7. Technické vybavení Uživatele. Máte povinnost si zajistit odpovídající technické vybavení, které Vám bude umožňovat využívat vlastnosti naší Služby podle těchto Podmínek. Dále máte povinnost prověřit si, zda Vaše technické vybavení odpovídá technickým požadavkům naší Služby před započetím jejího užívání.
 11. PRÁVA A POVINNOSTI ECOMAILU
  11.1. Užití E-mailové domény Uživatele. Máme právo užívat Vaší E-mailovou doménu (@doménauživatele.cz) výhradně za účelem poskytování plnění dle těchto Podmínek, tedy rozesílání E-mailů.
  11.2. Změny Služby. Jsme oprávnění kdykoliv provádět změny (aktualizace) obsahu a funkcí (přidávat i ubírat obsah/funkce) Služby. Toto probíhá automaticky a tyto Podmínky se vztahují i na aktualizovanou Službu. Nemáte právo tyto změny odmítnout, neboť Služba je poskytována „tak jak je“ („as is“). O aktualizacích Služby budete informováni buď prostřednictvím e-mailu, našich webových stránek nebo prostřednictvím Vašeho Uživatelského účtu.
  11.3. Nesouhlas se změnami Služby. V případě, že nebudete souhlasit se změnou Služby dle předchozího odstavce, máte povinnost přestat Službu používat a odstoupit od smluvního vztahu dle těchto Podmínek.
  11.4. Výpadky Služby a odpovědnost Ecomailu. Neneseme odpovědnost za výpadky provozu Služby. Vyvineme však takové úsilí, které je po nás možné rozumně požadovat, abychom v co nejkratším možném čase zajistili znovuzprovoznění Služby.
  11.5. Kontrola Uživatelského účtu. Máme právo prostřednictvím Admin přístupu k Aplikaci kontrolovat Váš Uživatelský účet nebo náhodně i vybrané kampaně a poskytování Služby pozastavit v případě, že zjistíme porušení těchto Podmínek či platných právních předpisů; o tom Vás případně obratem informujeme. Kontrolu provádíme též z hlediska splnění náležitostí Hromadné rozesílky.
  11.6. Postup v případě poruch nikoliv na straně Ecomailu. Vyhrazujeme si právo v odůvodněných případech poruch technické povahy na Vaší straně či v síti Internet omezit či dočasně zastavit poskytování Služby, o čemž Vás budeme informovat bez zbytečného odkladu. Jedná se zejména o výpadky sítě Internet nebo okolnosti, které potřebují součinnost třetích stran.
  11.7. Dočasná ztráta přístupu k Obsahu uživatele. Není porušením těchto Podmínek, když v důsledku omezení nebo přerušení Služby ztratíte dočasně přístup k Obsahu uživatele, který máte v Aplikaci.
  11.8. Přístup pomocí API. Můžeme Vám umožnit přístup k Vašim údajům, zahrnujícím též Osobní údaje Vašich Odběratelů, a to přes tzv. rozhraní API. V takovém případě máte povinnost zajistit, že k rozhraní API budou mít přístup pouze povolané osoby. Neodpovídáme za jakékoliv ztráty údajů či porušení ochrany Osobních údajů v případě, kdy dojde ke zneužití přístupu k API, a to ani v případě, kdy po zpřístupnění dat prostřednictvím API dojde ke zneužití těchto dat.
  11.9. Zajištění rozeslání E-mailů. Máme povinnost prostřednictvím Služby zajistit rozeslání E-mailů a/nebo SMS zpráv. Za jejich doručení Vašim Odběratelům však neneseme žádnou odpovědnost. Stejně tak neneseme odpovědnost za doručení poškozeného či neúplného E-mailu nebo SMS zprávy.
  11.10. Databáze Uživatele. Platí, že výlučným pořizovatelem Vaší Databáze jste Vy. Pro účely poskytování plnění dle těchto Podmínek nám udělujete souhlas s vytěžováním Vaší Databáze, obsahující údaje v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb. Autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  11.11. Užívání označení Uživatele v referencích. Souhlasíte, že můžeme využívat jakékoliv značky, loga a obchodní názvy, abychom Vás mohli označit jako své uživatele/zákazníky vedle jakýchkoli marketingových materiálů i na internetových stránkách a/nebo v rámci Služby. Za tímto účelem nám udělujete nevýhradní, celosvětovou licenci k užití takových značek, log, či obchodních názvů, a to na dobu trvání smluvního vztahu dle těchto Podmínek. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat a od udělené licence odstoupit zasláním e-mailu na adresu support@ecomail.cz.
 12. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ECOMAILU
  12.1. Nedoručení nebo neúplné doručení E-mailu. Nenese žádnou odpovědnost za škodu či újmu, která Vám a/nebo Odběratelům vznikne v souvislosti s používáním Služby, zejména pokud jde o nedoručení nebo neúplné doručení E-mailu nebo SMS zprávy.
  12.2. Vyloučení odpovědnosti Ecomailu. Neneseme žádnou odpovědnost za úplnost a správnost dat, která jsou nám předána z Vaší strany v rámci využívání Služby. Dále neneseme žádnou odpovědnost ani za případnou ztrátu těchto předaných dat, porušení nebo jejich zničení. Je zcela na Vás, abyste si zajistili dostatečnou zálohu všech dat a systémů předtím, než nám je předáte ke zpracování za účelem poskytování Služby tak, aby nikomu nebyla způsobena újma.
  12.3. Integrace. Nenese odpovědnost za vlastnosti, funkcionalitu ani bezvadnost jednotlivých software, které pro se rozhodnete v rámci Vašeho Uživatelského účtu integrovat nebo konfigurovat tak, aby fungovaly se Službou. Tuto odpovědnost nesou dodavatelé tohoto dalšího software (těchto integrací), se kterými máte povinnost uzavřít samostatnou smlouvu.
  12.4. Vyloučení odpovědnosti Ecomailu pro škodu vzniklou v důsledku Nutné údržby. Neručíme za Vaše případně vzniklé finanční ztráty způsobené pozastavením Služby z důvodu její aktualizace nebo Nutné údržby. Toto výslovně berete na vědomí.
  12.5. Omezení či znemožnění Služby nezávislé na vůli Ecomailu. Neneseme odpovědnost za znemožnění či omezení užívání Služby, z důvodu jakýchkoli okolností technické povahy, které nejsme schopno ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran.
  12.6. Odkazy na weby nebo služby třetích stran. Služba může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran nebo služby, které nevlastníme nebo nekontrolujeme. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, pravidly ochrany soukromí nebo praktikami jakýchkoli internetových stránek či služeb třetích stran. Nejsme tedy odpovědní, přímo či nepřímo, za jakoukoli škodu či ztrátu způsobenou či údajně způsobenou využitím či prostřednictvím jakéhokoli takového obsahu, zboží či služeb, které jsou dostupné na takových internetových stránkách či v takových službách či jejich prostřednictvím, či způsobené či údajně způsobené důvěrou v ně.
  12.7. Limitace náhrady škody. Pro případ, že bychom byli odpovědní k náhradě škody nebo újmy, která by mohla v souvislosti s poskytováním Služby vzniknout, odpovídáme maximálně do výše zaplacené Odměny z Vaší strany za posledních 6 měsíců. Do limitace náhrady škody se započítává také škoda vzniklá po skončení smluvního vztahu dle těchto Podmínek.
 13. VYŠŠÍ MOC
  13.1. Podmínky pro uplatnění vyšší moci. Neodpovídáme za porušení povinností podle těchto Podmínek způsobené vyšší mocí, pokud tyto Podmínky nestanoví jinak.
  13.2. Co je vyšší moc? Vyšší mocí se rozumí jakákoli překážka, jež nastala nezávisle na naší vůli a která nám brání ve splnění naší povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že bychom tuto překážku nebo její následky odvrátili nebo překonali, a dále, že bychom v době vzniku závazku tuto překážku předvídali.
 14. NUTNÁ ÚDRŽBA
  14.1. Nutná údržba. Není porušením těchto Podmínek, pokud není Služba poskytována v důsledku Nutné údržby. Nutná údržba je zpravidla předem oznámena prostřednictvím Uživatelského účtu.
  14.2. Oznámení nutné údržby. Máte povinnost strpět krátkodobou odstávku Služby spočívající v jejím omezení nebo přerušení, o tomto budete zpravidla informováni prostřednictvím oznámení ve Vašem Uživatelském účtu nebo pomocí E-mailu alespoň 12 hodin před jejím uskutečněním. V takovém oznámení uvedeme o jaký druh údržby se bude jednat a předpokládaný čas zahájení a ukončení prací.
  14.3. Aktualizace. Kromě Nutné údržby budeme provádět také bezplatné aktualizace Aplikace. Cílem těchto aktualizací je zlepšení poskytování Služby a usnadnění její obsluhy v Uživatelském účtu. Dále jsme rovněž oprávněni omezit či pozastavit poskytování Služby na dobu nezbytně nutnou k provedení aktualizace. Informace o aktualizacích Vám budeme zpravidla oznamovat prostřednictvím Vašeho Uživatelského účtu nebo pomocí Vašeho E-mailu.
 15. ZÁKAZNICKÁ PODPORA A VÝVOJ
  15.1. Poskytování Zákaznické podpory. Máte právo využít naší Zákaznickou podporu buď prostřednictvím chat boxu v Dashboardu nebo prostřednictvím e-mailu na adrese support@ecomail.cz, přičemž my se pokusíme Váš požadavek co nejrychleji vypořádat. Pokud technickou podporu kontaktujete v pracovní dny mezi 9:00 – 17:00, tak je větší šance, že Váš požadavek bude vypořádán rychleji. Neposkytujeme žádné garance v souvislosti s poskytováním Zákaznické podpory.
  15.2. Požadavek na vývoj. V případě, že vyhodnotíme, že Váš požadavek vznesený na naší Zákaznickou podporu vyžaduje práce našich vývojářů, či jiných odborných specialistů, můžeme po Vás požadovat úhradu Odměny za práce těchto pracovníků, a to ve formě Odměny za hodinu práce takového pracovníka (tzv. člověkohodinu), přičemž odhad celkového času a stráveného na řešení Vašeho požadavku a hodinové odměny konkrétního pracovníka si s Vámi nejprve písemně schválíme prostřednictvím Vašeho E-mailu.
 16. ZÁVADY SLUŽBY
  16.1. Právo při vzniku Závad. Je-li Služba poskytnuta vadně nebo není-li poskytnuta podle těchto Podmínek, máte právo nám podat stížnost na vadu při poskytování Služby.
  16.2. Lhůta pro podání stížnosti. Stížnost na Závady je třeba podat písemně, a to nejpozději do dvou (2) dnů od okamžiku, kdy zjistíte nedostatek Služby, nejpozději však do 24 hodin od opětovného zprovoznění Služby a to na e-mail support@ecomail.cz. Později podaná stížnost nebude akceptována a Vy tak ztrácí nároky na jakoukoliv náhradu.
  16.3. Náležitosti stížnosti. Ve stížnosti máte povinnost uvést svou identifikaci, detailní popis důvodů stížnosti a dobu jejich vzniku, případně dobu opětovného zprovoznění Služby.
  16.4. Vyřízení stížnosti. Máme povinnost vyřídit Vaši stížnost nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího přijetí. Pokud je stížnost oprávněná, máte právo na náhradu za vadně poskytnutou Službu. Podaná stížnost nemá vliv na splatnost Odměny.
 17. OMEZENÍ NEBO POZASTAVENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
  17.1. Omezení nebo pozastavení Služby. Vyhrazujeme si právo omezit nebo pozastavit poskytování Služby, pokud budeme mít za to, že z Vaší strany dochází k porušování těchto Podmínek a/nebo právních předpisů. Dále si také vyhrazujeme právo omezit nebo pozastavit poskytování Služby, pokud budeme mít za to, že jednáte v rozporu s hodnotami našeho Etického kodexu. Takové rozhodnutí Vám bude zasláno nejpozději v okamžiku, kdy omezení nebo pozastavení Služby nabude účinnosti, a to buď prostřednictvím Vašeho Uživatelského účtu nebo na Váš E-mail (zpravidla 15 dnů předem). Odůvodnění pozastavení či omezení služby nemusíme poskytnout, zejména pokud jsme schopni prokázat, že z Vaší došlo k opakovanému porušení těchto Podmínek či právních předpisů, přičemž to vedlo k ukončení poskytování Služby.
  17.2. Výjimky z oznamovací povinnosti. Berete na vědomí, že nejsme povinni oznamovat Vám rozhodnutí o omezení nebo pozastavení Služby alespoň patnáct (15) dnů předem, za předpokladu, že:
  17.2.1. se na nás vztahuje právní nebo regulační povinnost vyžadující, abychom ukončili poskytování Služeb některému podnikatelskému Uživateli způsobem, který nám lhůtu pro oznámení neumožňuje dodržet;
  17.2.2. uplatníme právo na ukončení poskytování Služeb z naléhavého důvodu v souladu s platnými právními předpisy; nebo
  17.2.3. jsme schopni prokázat, že z Vaší došlo k opakovanému porušení těchto Podmínek či právních předpisů, přičemž to vedlo k ukončení poskytování Služby.
  17.3. Ukončení poskytování Služby. Vyhrazujeme si právo učinit Službu kdykoli definitivně nepřístupnou. V takovém případě máme povinnost Vám takové své rozhodnutí spolu s odůvodněním oznámit, a to ve lhůtě nejméně třicet (30) dnů před tím, než rozhodnutí o ukončení nabude účinnosti. Oznámení Vám v takovém případě zašleme buď prostřednictvím Vašeho Uživatelského účtu nebo na Váš E-mail.
 18. TRVÁNÍ A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
  18.1. Trvání smluvního vztahu. Tento smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou, a to okamžikem Vaší registrace ke Službě.
  18.2. Výpověď ze strany Uživatele. Vy máte právo jednostranně vypovědět smluvní vztah dle těchto Podmínek bez udání důvodu, a to tak, že na základě Vašeho požadavku deaktivujeme Váš Uživatelský účet. Smluvní vztah dle těchto Podmínek se považuje za ukončený k poslednímu dni Fakturačního období, ve kterém byl Uživatelský účet deaktivován.
  18.3. Výpověď ze strany Ecomailu. My máme právo jednostranně vypovědět smluvní vztah dle těchto Podmínek bez udání důvodu, a to buď písemnou výpovědí zaslanou na Váš E-mail, který uvádíte ve svém Uživatelském účtu anebo tak, že deaktivujeme Váš Uživatelský účet. O případné deaktivaci Uživatelského účtu Vás informujeme prostřednictvím Vašeho E-mailu uvedeného v jeho Uživatelském účtu nejpozději v den jeho deaktivace. Smluvní vztah dle těchto Podmínek se považuje za ukončený k poslednímu dni Fakturačního období, ve kterém došlo byla doručena výpověď Uživateli, nebo ve kterém došlo k deaktivaci Uživatelského účtu Uživatele.
  18.4. Fikce ukončení smluvního vztahu. Smluvní vztah dle těchto Podmínek se považuje za ukončený po uplynutí 2 let od Vašeho posledního přihlášení k Uživatelskému účtu. V takovém případě jsme oprávněni odstranit Váš Uživatelský účet, a to včetně Vaší Databáze.
  18.5. Ztráta způsobilosti k poskytování Služby. Souhlasíte s tím, že pro případ, kdy bez své viny ztratíme způsobilost k poskytování Služby, tj. například změnou právních předpisů, se smluvní vztah dle těchto Podmínek považuje tímto okamžikem za ukončený, což není považováno za porušení těchto Podmínek.
  18.6. Podstatné porušení Podmínek či platných právních předpisů. Máme právo Službu omezit nebo neposkytnout a zablokovat Váš Uživatelský účet, včetně Obsahu uživatele a okamžitě odstoupit od smluvního vztahu dle těchto Podmínek, jakmile zjistí podstatné porušení těchto Podmínek či platných právních předpisů. Za podstatné porušení dle předchozí věty se považuje zejména:
  18.6.1. takové jednání, které je schopno jakkoli ohrozit software nezbytný k poskytnutí Služby;
  18.6.2. takové jednání, kterým se snažíte obcházet Ceník (například rozdělit Databázi tak, aby vzniklo více Uživatelských účtů fungujících v rámci Tarifního pásma zdarma nebo rozdělování Databáze tak, aby bylo sníženo Tarifní pásmo);
  18.6.3. pokud importujete Databázi, která obsahuje více než 5 % neexistujících elektronických kontaktů;
  18.6.4. pokud použijete Osobní údaje Odběratelů, k jejichž zpracování nemáte zákonný důvod;
  18.6.5. pokud šíříte obchodních sdělení, která jsou Odběrateli označovány za Spam v míře nad 0,05 %;
  18.6.6. pokud vytvoříte Uživatelský účet, který by mohl budit pohoršení či je jinak v rozporu s morálními nebo etickými pravidly stanovenými v našem Etickém kodexu;
  18.6.7. pokud postupujete v rozporu s těmito Podmínkami či platnými právními předpisy;
  18.6.8. pokud užíváte Službu takovým způsobem, který nás může poškodit, a/nebo se i jen pokusíte zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást naší Služby;
  18.6.9. pokud se i jen pokusíte získat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Služby;
  18.6.10. pokud se i jen pokusíte používat Službu či Uživatelský účet ke sdílení nebo výměně dat prostřednictvím technologie Peer To Mail (např. peer2mail, OpenP2M, apod.);
  18.6.11. pokud se i jen pokusíte v průběhu poskytování Služby použít Databázi, ke které nemáte právní titul ke zpracování Osobních údajů Odběratelů.
  18.7. Již zaplacená Odměna a podstatné porušení Podmínek. V případě ukončení smluvního vztahu dle těchto Podmínek z důvodu podstatného porušení podle předchozího odstavce, nemáte právo na vrácení poměrné části již zaplacené Odměny za využívání Služby.
 19. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  19.1. Zpracovatelská smlouva. Ochrana Osobních údajů je řešena ve zpracovatelské smlouvě, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí těchto Podmínek.
  19.2. Zásady zpracování osobních údajů. Ochrana Osobních údajů ze strany Ecomailu je dále popsána v Zásadách zpracování osobních údajů.
 20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  20.1. Právní řád. Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky, současně se vylučují kolizní normy mezinárodního práva soukromého.
  20.2. Smírná cesta řešení sporu, soudní příslušnost. Vždy se pokusíme vyřešit spor vzniklý mezi námi smírnou cestou. Pokud nebude možné dosáhnout smírného řešení věci, pak přijdou na řadu soudy. Sjednáváme si, že jakékoliv spory vzniklé v souvislosti s používáním Služby budou řešeny věcně a místně příslušným soudem pro území Obvodního soudu pro Prahu 1 v České republice.
  20.3. Trvání ustanovení i po ukončení smluvního vztahu dle těchto Podmínek. Práva a povinnosti stanovené v ustanoveních článků 2., 3., 12., 13. a odstavců 5.5., 6.7., 10.5., 10.6., 18.7. zůstávají v platnosti i po ukončení smluvního vztahu podle těchto Podmínek.
  20.4. Změny Podmínek. Tyto Podmínky mohou být ze strany Ecomailu jednostranně písemně změněny nebo zrušeny.
  20.5. Prohlášení právního nástupnictví. Smluvní strany prohlašují a souhlasí, že práva a povinnosti, které pro ně vyplývají z těchto Podmínek, pro případ zániku nebo jakýchkoliv jiných právních skutečností s následkem přechodu práv a povinností přecházejí na jejich právní nástupce.
  20.6. Platnost a účinnost. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 15. 7. 2024

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PŘÍLOHA Č. 1 K PODMÍNKÁM POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ECOMAIL

(dále jen “Zpracovatelská smlouva”) uzavřená mezi:

 1. Vámi, kteří jste se rozhodli používat službu Ecomail
  (dále jen „Správce“ nebo “vy”)

a

 1. ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 027 62 943, se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2, zastoupená Ing. Jakubem Stupkou, jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 223183,
  (také jako “Zpracovatel“, “Ecomail”, nebo “my”)
  (Zpracovatel a Správce dále společně jako “Smluvní strany“ a jednotlivě “Smluvní strana“).

Pokud budete využívat službu Ecomail (“Služba”), pak bude Ecomail zpracovatelem Osobních údajů, které nám svěříte. Služba je poskytována na základě Podmínek poskytování služby Ecomail (“Podmínky”). Přijetím Podmínek potvrzujete, že jste se seznámil a souhlasíte se Zpracovatelskou smlouvou, a je pro Vás právně závazná.

Přečtěte si prosím pečlivě tuto Zpracovatelskou smlouvu, která vymezuje podmínky zpracování Osobních údajů, za kterých je Služba poskytována. V případě dotazů, které se budou týkat zpracování Osobních údajů, nás můžete kdykoliv kontaktovat na support@ecomail.cz.

Smluvní strany zpracovávají Osobní údaje v souvislosti s uzavřenou Smlouvou v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále jen “GDPR”). Podle GDPR musí Smluvní strany písemně upravit pravidla zpracování, což provádějí v této Zpracovatelské smlouvě.

 1. ÚVOD A KRÁTKÝ PŘEHLED OBSAHU SMLOUVY 1.1. Předmět a účel Zpracovatelské smlouvy. Uzavřením této Zpracovatelské smlouvy jako Správce pověřujete Zpracovatele, aby pro Vás prováděl zpracování Osobních údajů v souvislosti s poskytováním Služby. Cílem je zajištění ochrany Osobních údajů v rozsahu požadovaném právními předpisy. Rozsah zpracovávaných Osobních údajů naleznete v Příloze A této Zpracovatelské smlouvy.
  1.2. Služba Ecomail. Služba Ecomail spočívá zejména v poskytování elektronických nástrojů k vytvoření, vedení, odesílání a správě marketingových kampaní, a dále ke sledování a evidenci výsledků marketingových kampaní, jak je blíže definováno v Podmínkách.
  1.3. Co znamená pozice Zpracovatele a Správce. Při užívání Služby nám předáváte Osobní údaje, jejichž jste Správcem, které následně na Váš pokyn a v rozsahu Vámi zvoleném zpracováváme. Při zpracování Osobních údajů jste v postavení správce Osobních údajů podle článku 4 odst. 7 GDPR a Ecomail je v postavení zpracovatele dle článku 4 odst. 8 GDPR.
  1.4. Písemná forma. Podle článku 28 GDPR Smluvní strany písemně upravují pravidla zpracování v této Zpracovatelské smlouvě.
  1.5. Definice. Definice pojmů v Podmínkách budou převzaty ve stejném významu i do této Zpracovatelské smlouvy.
  1.6. Doba trvání. Tato Zpracovatelská smlouva se uzavírá na dobu trvání smluvního vztahu podle Podmínek.
  1.7. Okamžik uzavření a ukončení Zpracovatelské smlouvy. Zpracovatelská smlouva je uzavřena v okamžiku dokončení registrace za účelem užívání Služby. Ukončit Zpracovatelskou smlouvu je možné za stejných podmínek jako ukončení využívání Služby podle Podmínek.
  1.8. Účinky ukončení. Ukončení této Zpracovatelské smlouvy má za následek zároveň ukončení smluvního vztahu v oblastech, kterých se tato Zpracovatelská smlouva týká, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Ukončením smluvního vztahu podle Podmínek je ukončena i tato Zpracovatelská smlouva. Ukončením této Zpracovatelské smlouvy však nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele při předávání (navrácení) Osobních údajů Správci či jejich likvidaci a dodržování důvěrnosti informací.
 2. SPOLEČNÉ POVINNOSTI SPRÁVCE A ZPRACOVATELE
  2.1. Zákonnost zpracování. Správce a Zpracovatel se zavazují dodržovat předpisy upravující ochranu Osobních údajů.
  2.2. Součinnost. Správce a Zpracovatel se zavazují si být navzájem v nezbytném a přiměřeném rozsahu nápomoci při plnění povinností při zpracování Osobních údajů, které vyplývají ze vzájemně uzavřených smluv a právních předpisů, a to zejména v souvislosti s reakcemi na výkon práv subjektů údajů, s bezpečnostními incidenty a také i s vypracováním posouzení vlivu a s jednáním s dozorovými orgány. Smluvní strany se zavazují poskytnout nezbytné podklady pro vyřízení žádosti týkající se zpracování Osobních údajů podle Podmínek. Smluvní strana tyto podklady poskytne zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti o poskytnutí součinnosti druhé Smluvní straně.
  2.3. Incident. Smluvní strana oznámí druhé straně, že se dozvěděla o porušení zabezpečení zabezpečení do 48 hodin od chvíle, kdy se o porušení dozví. Porušením je třeba chápat jakýkoliv případ porušení zabezpečení Osobních údajů, které může potenciálně vést k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění Osobních údajů, které jsou zpracovány na základě Podmínek.
 3. PRÁVA A POVINNOSTI ZPRACOVATELE
  3.1. Omezení přístupu.Zpracovatel zajistí, aby byl přístup k Osobním údajům omezen pouze na (a) zaměstnance, kteří zpracovávají Osobní údaje v rámci pracovní náplně, a dále (b) osoby, které spolupracují se Zpracovatelem a v rámci spolupráce mohou pro něj zpracovávat Osobní údaje, a to v souladu s podmínkami této Zpracovatelské smlouvy a za účelem poskytnutí Služeb na základě Podmínek. Pokud se na tyto osoby nevztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti, Zpracovatel zajistí jejich smluvní mlčenlivost.
  3.2. Závazek Zpracovatele týkající se přijatých opatření. Zpracovatel přijal a zavazuje se udržovat po celou dobu trvání této Zpracovatelské smlouvy vhodná technická a organizační opatření dle nařízení GDPR, které se na Zpracovatele vztahují. Přehled přijatých opatření naleznete v Příloze B této Zpracovatelské smlouvy.
  3.3. Závazek Zpracovatele. Zpracovatel se zavazuje:
  3.3.1. při zpracování Osobních údajů dodržovat veškeré povinnosti vyplývající pro zpracovatele Osobních údajů z relevantních právních předpisů;
  3.3.2. zpracovávat Osobní údaje výlučně na základě pokynů Správce učiněných dle této Zpracovatelské smlouvy, včetně v otázkách předání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci;
  3.3.3. oznámit bez zbytečného odkladu Správci případy, kdy je ze strany Úřadu pro ochranu Osobních údajů či jiného správního orgánu zahájena kontrola nebo jiné správní řízení ve vztahu ke zpracování Osobních údajů Zpracovatelem, a poskytnout Správci veškeré informace o průběhu a výsledcích této kontroly, resp. průběhu a výsledcích takového řízení;
  3.3.4. být Správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Správce týkajících se zabezpečení Osobních údajů podle článku 32 až 36 GDPR při zohlednění povahy zpracování, které má Zpracovatel provádět;
  3.3.5. umožnit Správci konání interních auditů, včetně inspekcí, prováděných Správcem nebo jiným auditorem, kterého Správce pověřil, a to za podmínky, že tyto budou Zpracovateli oznámeny jeden měsíc před jejich konáním; Zpracovatel může vznést námitky proti proti jakémukoliv auditorovi, který byl pověřen Správcem, pokud není nezávislý, je v soutěžním nebo obdobném postavení vůči Zpracovateli. Na základě Zpracovatelem vznesené námitky má Správce povinnost pověřit jiného auditora;
  3.3.6. ohlásit Správci o každém porušení zabezpečení Osobních údajů, o kterém se dozví, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hodin od chvíle, kdy se o porušení zabezpečení dozví. Minimální rozsah tohoto oznámení je uvedený v článku 33 odst. 3 GDPR;
  3.3.7. vést evidenci veškerých porušení zabezpečení Osobních údajů a přijatých nápravných opatření k zajištění odpovídající úrovně zabezpečení zpracování. Zpracovatel je povinen poskytnout Správci veškerou potřebnou součinnost spojenou s šetřením porušení zabezpečení a plnění povinností Správce dle článku 33 až 34 GDPR;
  3.3.8. být Správci nápomocen při doložení procesů či dokumentů, které prokazují, že Správce dodržuje GDPR.
  3.4. Úhrada nákladů. Smluvní strany se dohodly, že Zpracovatel má vůči Správci nárok na náhradu přiměřených nákladů spojených s poskytnutím součinnosti.
  3.5. Mlčenlivost Zpracovatele. Zpracovatel se zavazuje dodržovat povinnost mlčenlivosti o všech Osobních údajích předaných Správcem, a bude je udržovat v tajnosti, nezveřejní je, nepřístupní třetí osobě, a to ani jako celek, ani jejich části, ledaže má dojít k jejich předání na základě pokynu Správce, nebo pokud tak předpokládá právní předpis.
  3.6. Obchodní tajemství. Všechny informace a dokumenty, které Zpracovatel Správci zpřístupní v souvislosti s auditem nebo inspekcí, tvoří součást obchodního tajemství Zpracovatele, a není-li stanoveno jinak, podléhají požadavkům na zachování důvěrnosti podle této Zpracovatelské smlouvy. Tyto informace a dokumenty smí být zpřístupněny pouze oprávněnému dozorovému úřadu.
  3.7. Zákonnost zpracování. Povinnosti Zpracovatele týkající se ochrany Osobních údajů se Zpracovatel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Podmínek, pokud z ustanovení Podmínek, této Zpracovatelské smlouvy nebo příslušných právních předpisů nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.
  3.8. Zapojení zpracovatelé a zapojení nového zpracovatele. Zpracovatel dále zapojil do zpracování Osobních údajů poskytovatele:
  Amazon Web Services EMEA SARL, Czech Branch (AWS - cloud and storage services), Odštěpný závod zahraniční právnické osoby, IČO: 09049266, se sídlem Sokolovská 689/115, Karlín, 186 00 Praha 8, Amazon Web Services EMEA SARL, 1855 Lucemburk, 38, avenue John F. Kennedy, Lucemburské velkovévodství, Registrační číslo: B186284
  Google Ireland Ltd., Registrační číslo: 368047 Sídlo: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (poštovní směrovací číslo D04 E5W5),
  MessageBird B.V., Sídlo: Trompenburgstraat 2C, (1079 TX) Amsterdam, registrační číslo Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce: 51874474
  Twilio Ireland Limited, Registrační číslo: 557454, Sídlo: 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland
  CyberPanda, s.r.o. (Email list verify), IČO: 52441121 Sídlo: Obchodná 507/2 Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 06
  Recombee s.r.o., IČO: 04650131 Sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
  ZooControl s.r.o. (Go Sms), IČO: 05766656 Sídlo: Planá 67, 370 01 České Budějovice
  Pokud bude Zpracovatel zapojovat jiné zpracovatele, informuje o tom Správce před touto změnou prostřednictvím e-mailu nebo přímo v Aplikaci. V případě, že Správce nebude se zapojením nového zpracovatele souhlasit, může podat námitku, a to nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení Zpracovatele. Podání námitky, a tedy nezapojení nového (pod)zpracovatele, může mít za následek znemožnění užívání Služby.
  3.9. Programátoři a další specialisté Zpracovatele. Správce výslovně souhlasí se zapojením dalších zpracovatelů - programátorů a jiných specialistů Zpracovatele v pozici fyzických osob podnikajících, kteří poskytují Zpracovateli služby na základě smlouvy o spolupráci.
  3.10. Povinnost Zpracovatele v případě ukončení spolupráce. Zpracovatel se zavazuje, že v případě ukončení poskytování Služeb vymaže veškeré Osobní údaje a na žádost Správce je vrátí, včetně veškerých kopií, pokud právo EU nebo České republiky nevyžaduje jejich uložení. V takovém případě budou ve lhůtě tří měsíců od doručení výzvy Správce vráceny prostřednictvím zabezpečeného úložiště, které Správce specifikuje ve své výzvě a zřídí k němu Zpracovateli přístup. Pokud po uplynutí tří let od ukončení spolupráce Správce nedá pokyn k předání Osobních údajů, upozorní jej Zpracovatel na možnost vrácení dat. Pokud Správce nedá do jednoho měsíce od upozornění pokyn na předání dat, budou Osobní údaje s ohledem na plnění svých právních povinností smazány.
  3.11. Vrácení dat. Správce může požádat Zpracovatele o zaslání zálohovaných dat dle Podmínek, a to nejpozději do 2 měsíců od smazání Uživatelského účtu. Po uplynutí této lhůty jsou data Správce nenávratně smazána.
 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  4.1. Právní řád. Pro záležitosti zvláště neupravené v této Zpracovatelské smlouvě platí obecně závazné právní předpisy. Zpracovatelská smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
  4.2. Vyšší moc. Zpracovatel nenese odpovědnost za situace, kdy nemohl splnit svou povinnost vyplývající ze Zpracovatelské smlouvy z důvodu události označované jako vyšší moc (válka, nepokoje, terorismus, vzpory, stávky, požáry, epidemie či přírodní katastrofy).
  4.3. Komunikace Smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že jejich komunikace týkající se Zpracovatelské smlouvy (včetně oznámení bezpečnostního incidentu) bude probíhat bude probíhat prostřednictvím e-mailových adres:
  4.3.1. Správce: e-mailová adresa, kterou se Správce registroval ke Službě;
  4.3.2. Zpracovatel: support@ecomail.cz;
  4.4. Zákaz postoupení. Žádná Smluvní strana nesmí jakkoli postoupit nebo převést práva a povinnosti vyplývající z této Zpracovatelské smlouvy nebo související s touto Zpracovatelskou smlouvou bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
  4.5. Aktualizace a změny. Zpracovatel si vyhrazuje právo tuto Zpracovatelskou smlouvu upravit nebo aktualizovat. Pokud provedeme změny, které mění práva a povinnosti ze Zpracovatelské smlouvy, budete o tom včas srozuměni prostřednictvím e-mailu, který Vám zašleme. Pokud budete využívat nadále Službu, souhlasíte s aktualizovaným zněním Zpracovatelské smlouvy. Pokud se změnami nebudete souhlasit, přestaňte prosím Službu využívat.
  4.6. Účinnost. Tato Zpracovatelská smlouva nabývá účinnost dne 15. 7. 2024.
  4.7. Přílohy. Součástí Zpracovatelské smlouvy jsou tyto přílohy:
 • Příloha A: Povaha, rozsah, trvání a účel zpracování Osobních údajů,
 • Příloha B: Technická a organizační opatření.
 • Příloha C: Seznam zpracovatelů

PŘÍLOHA A

KE SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POVAHA, ROZSAH, TRVÁNÍ A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Povaha zpracování. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně prostřednictvím systémů Zpracovatele používaných Zpracovatelem pro poskytování Služby.

Účel. Účelem zpracování je umožnit Správcim využívání Služby (plnění smlouvy).

Právní důvod zpracování. Právním důvodem pro zpracování Osobních údajů v rámci poskytování Služby je plnění smlouvy.

Rozsah zpracování: V závislosti na tom, jak Správce využívá Službu, mohou být v souvislosti s poskytováním Služby zpracovávány zejména tyto Osobní údaje:

 • Kontaktní údaje: Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa, datum narození, akademický titul, IČO, sídlo;
 • IP adresa, pohlaví, historie nákupů, aktivita Odběratele na webu Uživatele (web tracking, click rate, open rate, doručené e-maily, odhlášení uživatelé, spam stížností, typ prohlížeče, typ schránky);
 • Případně další Osobní údaje, zpracovávané výhradně na pokyn Správce, které Správce považuje za nezbytné pro naplnění účelu smlouvy ve znění Podmínek či další údaje, které jsou k subjektům údajů přiřaditelné.

Zvláštní kategorie Osobních údajů. Správce se zavazuje, že Zpracovateli nezpřístupní žádné Osobní údaje, které spadají do zvláštní kategorie Osobních údajů ve smyslu článku 9 GDPR. Zvláštní kategorie Osobních údajů mohou být zpracovány pouze po výslovné předchozí dohodě se Zpracovatelem. Co jsou zvláštní kategorie Osobních údajů? Jsou to takové Osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, pokud jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby.

Subjekt údajů. Zpravidla se jedná o Osobní údaje zákazníků nebo klientů Správce, zaměstnanců Správce a jiných spolupracujících osob včetně dodavatelů, uživatelů webových stránek Správce, obchodních partnerů nebo jejich zaměstnanců či zástupců.

Doba zpracování. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou jsou Smluvní strany vázány Podmínkami, ledaže dohoda Smluvních stran nebo právní předpis nestanoví dobu delší.

PŘÍLOHA B

KE SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

Technická opatření. Bezpečnost je pro nás velmi důležitá a proto soustavně pracujeme na tom, aby byly Vaše Osobní údaje chráněny. Při volbě opatření bereme v úvahu rozsah zpracování, rizikovost zpracování nebo stav naší techniky.

 • Pravidelné zálohujeme data;
 • aktualizujeme antivirové softwarové systémy;
 • šifrujeme data pomocí SSL/TLS („secure sockets layer / transport layer security“) pro veškeré předávání údajů;
 • používáme zabezpečený https protokol;
 • naše data na serverech jsou šifrována;
 • technologii vyvíjíme s ohledem na ochranu osobních údajů (privacy by design);
 • přístupová hesla do informačních systémů (kde budou Osobní údaje zpracovány) a oprávnění k přístupu jsou kontrolované na úrovni jednotlivců.

Organizační opatření. Přijali jsme a zavazujeme se dodržovat následující opatření:

 • Naši zaměstnanci a naši dodavatelé služeb jsou zavázáni mlčenlivostí;
 • Naši zaměstnanci jsou řádně proškoleni a také dále pravidelně školeni ohledně GDPR a seznámeni s pravidly bezpečné práce na pracovních zařízeních;
 • V případě uchovávání API klíčů odstraňujeme autorizační údaje;
 • Přístupy do všech systémů včetně informačního systému jsou personalizovány a kryty bezpečnými hesly;
 • Hesla v provozním prostředí uchováváme na odděleném místě (Safe store), do nějž jsou evidovány logy, abychom mohli kontrolovat přístup zaměstnanců k jednotlivým Osobním údajům Uživatelů.

PŘÍLOHA C

KE SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SEZNAM ZPRACOVATELŮ

Zpracovatel Adresa IČO/reg. číslo K čemu se využívá? Kde uchovává data? Předávání dat mimo EU (čl. 44 GDPR) a důvod zpracování Zpracování dat Framework US/EU
Amazon Web Services EMEA SARL, Czech Branch Sokolovská 689/115, Karlín, 186 00 Praha 8, Amazon Web Services EMEA SARL, 1855 Lucemburk, 38, avenue John F. Kennedy, Lucemburské velkovévodství IČO: 09049266 Webový servis EU i mimo EU (USA) Data jsou zachovávána v EU, mohou být zasílána do USA na základě Framework US/EU a nejsou Amazon zpracovávány pro vlastní účely. DPA jako součast Service Terms ANO
Google Ireland Ltd. Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin 4, Irsko Reg. č.: B186284 AdWords, Google Analytics EU i mimo EU (USA) Data jsou zachovávána v EU, mohou být zasílána do USA na základě Framework US/EU a nejsou Google zpracovávány pro vlastní účely. DPA ANO
MessageBird B.V. Trompenburgstraat 2C, (1079 TX) Amsterdam Reg. č.: 51874474 CRM pro e-maily EU i mimo EU (USA) Data jsou zachovávána v EU, mohou být zasílána do USA na základě Framework US/EU a nejsou MessageBird zpracovávány pro vlastní účely. DPA ANO
Twilio Ireland Limited 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irsko Reg. č.: 557454 Inovace v zapojení zákazníků EU i mimo EU (UK a USA) Data jsou uchovávána v EU a předávají se též do UK na základě EU Standard Contractual Clauses (Vykonávací nařízení Komise EU 2021/914) i UK International Data Transfer Agreement (Verze B1.0 ze dne 21. 3. 2022), do USA jsou data zasílána na základě Framework US/EU Data nejsou zpracovány pro účely Twilio. DPA ANO
CyberPanda.com, s.r.o. (služba emaillistverify) Obchodná 507/2 Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 06 IČO: 52441121 Ověřování e-mailových adres EU Data se uchovávájí v EU a nejsou CyberPanda zpracovávány pro vlastní účely. DPA NE
Recombee s.r.o. Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 04650131 Nástroj pro řešení uživatelského řešení v aplikaci EU Data se uchovávájí v EU a nejsou Recombee zpracovávány pro vlastní účely. DPA NE
ZooControl s.r.o. Planá 67, 370 01 České Budějovice IČO: 05766656 Software řešení pro e-mailing EU i mimo EU (USA) Data se uchovávájí v EU a jsou posílány též do USA, a to na základě určení Evropské Komise o zabezpečených třetích zemích pro odesílání dat. Data nejsou zpracovávána ZooControl pro vlastní účely. Pravidla ochrany soukromí a DPA NE

Všeobecné obchodní podmínky pro používání služby Ecomail platné do 15. července 2024